Algemene ledenvergadering 20 november 2017


  •   07/08/2018 - 20/11/2017
  • Kantine LSV

Beste leden van LSV,

Hierbij nodigen wij onze leden, c.q. hun vertegenwoordigers, graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op 
maandag 20 november 2017 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Spölminkkamp 40 te Lonneker.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken & mededelingen
3. Notulen vergadering 7 november 2016
4. Verslag van de voorzitter over het verenigingsjaar 2016/2017
5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2016/2017
6. Verslag van de kascommissie
7. Verslag van de sponsorcommissie
8. Vaststelling van de begroting over het verenigingsjaar 2017/2018
9. Verkiezing van de leden van de kascommissie
10. Huldiging van de jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

De financiële stukken en de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer van ons clubgebouw.
Het bestuur stelt uw belangstelling zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur

Hans Koier
Voorzitter
Share our website