Algemene ledenvergadering 4 november 2019


  •   zondag 12 januari 2020

Beste leden van LSV, 

Hierbij nodigen wij onze leden, c.q. hun vertegenwoordigers, graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 4 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Spölminkkamp 40 te Lonneker. 

De agenda voor de vergadering is als volgt:
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken & mededelingen 

3. Notulen vergadering 5 november 2018 

4. Verslag van de voorzitter over het verenigingsjaar 2018/2019 

5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018/2019 

6. Verslag van de kascommissie 

7. Verslag van de sponsorcommissie 

8. Vaststelling van de begroting over het verenigingsjaar 2019/2020 

9. Samenstelling bestuur 

- Aftredend voorzitter Hans Koier 

- Aftredend algemeen bestuurslid, Loes Otte 

10. Verkiezing van de leden van de kascommissie 

11. Huldiging van de jubilarissen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Eventuele kandidaten voor het bestuur en/of de verschillende commissies kunnen volgens de statutair bepaalde wijze uiterlijk 1 week voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter of secretaris worden voorgesteld. 

De financiële stukken en de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer van ons clubgebouw. 

Het bestuur stelt uw belangstelling zeer op prijs. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Hans Koier 

Voorzitter 

Share our website