• Lonneker, 18 oktober 2021

   

  Beste leden van LSV,

  Hierbij nodigen wij onze leden, c.q. hun vertegenwoordigers, graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Spölminkkamp 40 te Lonneker.

  De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening door de interim-voorzitter

  2. Ingekomen stukken & mededelingen

  3. Notulen vergadering 25-01-2021

  4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020/2021

  5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020/2021

  6. Verslag van de kascommissie

  7. Verslag van de sponsorcommissie

  8. Vaststelling van de begroting over het verenigingsjaar 2021/2022

  9. Samenstelling bestuur

  - Aftredend secretaris, Nina van den Brink (herkiesbaar)

  - Aftredend Algemeen bestuurslid Tom Veger (herkiesbaar)

  - Aftredend Algemeen bestuurslid Karin Levink (herkiesbaar)

  - Aftredend Algemeen bestuurslid Karen Bosch (herkiesbaar)

  10. Verkiezing van de leden van de kascommissie

  11. Huldiging van de jubilarissen

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

  Eventuele kandidaten voor het bestuur en/of de verschillende commissies kunnen volgens de statutair bepaalde wijze uiterlijk 1 week voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter of secretaris worden voorgesteld. De financiële stukken en de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer van ons clubgebouw. Het bestuur stelt uw belangstelling zeer op prijs.

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur

   

  Johnny Levink

  Interim-voorzitter