• Lonneker, 7 November 2023 

   

  Beste leden van LSV, 

  Hierbij nodigen wij onze leden, c.q. hun vertegenwoordigers, graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 

  27 november 2023 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Spölminkkamp 40 te Lonneker. 

  De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening door de Voorzitter 

  2. Ingekomen stukken & mededelingen 

  3. Notulen vergadering 06-11-2022 

  4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2022/2023 

  5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2022/2023 

  6. Verslag van de kascommissie 

  7. Vaststelling van de begroting over het verenigingsjaar 2023/2024 

  8. Voortgang investeringen verduurzaming en nieuwe berging 

  9. Voortgang vrijwilligerswerk binnen LSV 

  10.Samenstelling bestuur 

  ● Aftredend Secretaris Ilona Stinenbosch (herkiesbaar) 

  ● Aftredend Algemeen Bestuurslid Tom Veger (herkiesbaar) 

  ● Aftredend Algemeen Bestuurslid Karen Bosch (herkiesbaar) 

  11. Verkiezing van de leden van de kascommissie 

  12. Huldiging van de jubilarissen 

  13. Rondvraag 

  14. Sluiting 

  Eventuele kandidaten voor het bestuur en/of de verschillende commissies kunnen volgens de statutair bepaalde wijze uiterlijk 1 week voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter of secretaris worden voorgesteld. 

  De financiële stukken en de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer van ons clubgebouw. 

  Het bestuur stelt uw belangstelling zeer op prijs. 

   

  Met vriendelijke groet, 

  Namens het bestuur 

   

  Karin Levink 

  Voorzitter LSV Lonneker